• ปี พ.ศ. 2535 เปิดดำเนินการเมื่อเดือน เมษายน ขนาด 10 เตียง มีพื้นที่ 26 ไร่
  • ปี พ.ศ. 2539 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลนายูง ได้เปิดบริการด้านสาธารณสุขด้วยความเข้มแข็งเอาใจใส่และมุ่งมั่น พัฒนาให้สถานพยาบาลมีระบบ และขบวนการสำหรับการให้บริการและดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์"โรงพยาบาลที่ให้บริการมีคุณภาพมาตรฐานองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน" ( Holistic standard service for Quality of Life )

แนวคิด"ออกให้การบริการที่มีคุณภาพไม่ใช่เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น มุ่งเน้นคุณภาพสู่ชุมชน"

พันธกิจ 

  1. ให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในการจัดระบบสุขภาพ